חברות המועצה עדי סקופ ותהילה מימון יעלו במועצת העיר בקשה לקוד אתי לשמירה על הסדר

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter

בישיבת מועצת העיר יעלו חברות מועצת העיר, עדי סקופ ותהילה מימון הצעה לסדר לאשר קוד אתי לנוכח האירועים האחרונים שהתרחשו במועצת העיר.

"על חברי וחברות מועצת העיר מוטלת החובה והאחריות לשמש דוגמא אישית ולנהוג בכבוד הדדי האחד כלפי משנהו וכלפי הציבור כולו", נכתב בהצעה לסדר "מוצע בזאת קוד התנהלות בישיבות המועצה, אשר לאחר פרק זמן של חצי שנה ניתן יהיה לבחון האם הוא מספק או שיש צורך בגיבוש  קוד אתי מקיף לחברי וחברות המועצה".

דוגמה לקוד אתי

על פי ההצעה של חברות מועצת העיר, בפתח כל ישיבה יזכיר יו"ר הישיבה את הכללים הבסיסיים לקיום ישיבה וביניהם: הקהל ישב לאורך כל הישיבה; עמידה במהלך הישיבה אסורה; הקהל לא ישתתף בדיונים  אלא לאחר קבלת רשות מיו"ר הישיבה; לא יהיו קריאות ביניים ו/או שיח בין הקהל לבין חברי/ות המועצה, או בקרב הקהל עצמו; לא תותר התנהגות מכל סוג שהוא שמטרתה הפרעה למהלכה התקין של הישיבה

מימין תהילה מימון ועדי סקופ

במהלך הישיבה לא יתקיים דו-שיח בין חברי/ות המועצה לבין הקהל, וגם לא בינם/ן לבין עצמם/ן, אלא רק לאחר קבלת רשות דיבור מאת היו"ר.

חברי/ות המועצה מחויבים לתרבות שיח מכבדת זה כלפי זה, ידברו בצורה הולמת, בלשון מקובלת ובאופן השומר על כבוד המועצה, חבריה וחברותיה, המוזמנים והקהל, ובכלל זה לא יכנסו זה לדבריו של זה או לדבריהם/ן של מי מהמוזמנים/ות שקיבל רשות לדבר.

חברי/ות המועצה יהוו בהתנהגותם ובהתנהלותם מודל ודוגמא לסובלנות הדדית תרבות דיון והתנהגות מכבדת. שיח יתנהל תמיד לגופו של עניין ולא לגופו של אדם/אישה.

חברי/ות המועצה ימלאו אחר הוראות יו"ר הישיבה בהתאם לכל דין. הקהל מחויב לשבת בכל מהלך ישיבת המועצה. הקהל לא רשאי לשוחח או להשתתף בדיון שמתנהל בישיבת מועצת העיר, אלא אם אם כן הותר הדבר מפורשות ע"י היו"ר. חברי/ות המועצה יגנו כל הפרעה לקיום המהלך התקין של הישיבה. במקרה של רעש או אי סדר, רשאי יו"ר הישיבה, עפ"י שיקול דעתו, להפסיק את הישיבה לזמן קצוב עליו יודיע מראש; להפעיל כל סמכות הנתונה לו על פי סעיף 35 לתוספת השנייה לפקודת העיריות (להלן: "התקנון") על מנת לאפשר המשך הישיבה בצורה מסודרת ותרבותית.

בהתאם לסעיף 35(3) לתקנון, יושב ראש הישיבה רשאי להתרות בחבר מועצה המפריע, לדעתו, למהלך התקין של הישיבה, ובמידת הצורך אף להורות על הוצאתו לאחר 3 אזהרות. הוצא חבר מועצה כאמור, רשאי הוא להיכנס לישיבה לצורך הצבעה בלבד. בהתאם לסעיף 35(5) לתקנון, רשאי יו"ר הישיבה להורות על הוצאת אדם מהקהל אם הוא מפריע למהלך הישיבה, לאחר שהוזהר כדין. בכל ישיבה יהיה סדרן והוא יהא אחראי, במידת הצורך, על שמירת הסדר ומניעת הפרעות מן המשתתפים בישיבה. מועצת העיר תהא רשאית, לאחר חצי שנה, לשנות הוראה מהוראות כללים אלו.

על פי הצעת החלטה, מועצת העיר מקבלת על עצמה לפעול בהתאם לקוד ההתנהלות בישיבות המועצה. מועצת העיר תהא רשאית לאחר פרק זמן של חצי שנה לבחון הצורך בגיבוש  קוד אתי מקיף לחברי וחברות המועצה ולקבל החלטה בהתאם.

הנושא יועלה לדיון בישיבת מועצת העיר הקרובה.

מאת: אירית מרק
פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס