עו”ד איתן צנעני: “תנו לקיים דיון בצורה מכובדת”

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין מיום 01/06/2022

ראש העיר: תפסיקו לשקר. חלק חשוב מאוד מהתוכנית, פעם ראשונה אני מזהיר, פעם שנייה אני מזהיר, בפעם השלישית את תצאי החוצה. שמעת? אז תקשיבו טוב למה שאני א ומ ר לכם, קצת, קצת, אנחנו הקשבנו לכם שעה שלמה.
ד”ר אסנת ספורטה: אתה יודע שזאת האמת…
ראש העיר: הסיפור של המט”ש הוא חלק בילד אין, הסיפור של
המט”ש, סליחה אני לא הפרעתי לך, את לא תפריעי לי.
עו”ד איתן צנעני: נו באמת ככה אפשר לנהל דיון.
עו”ד אהוד יובל לוי: רפ י, שעה וחצי תתקדם. רפי שעה וחצי… תתקדם.
עו”ד איתן צנעני: אסנת, אסנת, רפי ברשות דיבור, אני מבקש לא להפריע.
ד”ר אסנת ספורטה: לפחות תאמר את האמת.

עו”ד איתן צנעני: אי אפשר לנהל ככה דיון כשמתפרצים ומפריעים.
ד”ר אסנת ספורטה: זה לא חוכמה –
עו”ד איתן צנעני : אסנת –
ד”ר אסנת ספורטה: להפיץ סרטונים…
עו”ד אהוד יובל לוי: רפי שעה וחצי נושא אחד, תתקדם.
ראש העיר: את מפי צה שקרים ופייק ניוז. אני אסביר לכם משהו אחד. אני מבקש להיות בשקט, אני מבקש להיות בשקט.
ד”ר אסנת ספורטה: זאת האמת.
ראש העיר: המט”ש הוא חלק, את ל א יו דעת, אז אל תדברי
דברים שאת לא יודעת.
אורן כהן: אסנת להגיד אמת, אסנת.
ד”ר אסנת ספורטה: אתה יודע…
ראש העיר: חבר’ה תקשיבו סליחה –
אורן כהן: אסנת זה באמת חוסר הגינות, אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו רוצים לשמוע –
עו”ד איתן צנעני: זה לא רק חוסר הגינות, זה גם חוסר תרבות. 
אורן כהן: את ראש העיר. אנחנו רוצים –
עו”ד איתן צנעני: תנו לקיים דיון בצורה מכובדת.
אורן כהן: לשמוע את ראש העיר. בבקשה תני לנו לשמוע.
עו”ד איתן צנעני: הקשבנו לכם בקשב רב. ראש העיר עכשיו בזכות –
אורן כהן: אין בעיה עם זה שאת לא רוצה לשמוע –
עו” ד אי תן צנעני: הוא בזכות דיבור, תנו לו לומר את דברו.
אורן כהן: אז או תצאי או תני לו לדבר.
עו”ד איתן צנעני: לא להתפרץ כל רגע.
אורן כהן: הרי לא נאפשר לך… נכון?
עו”ד איתן צנעני: זו תרבות דיון?
אורן כהן: אז בבקשה.
עו”ד איתן צנעני: זה מה שאנחנו רוצים שהת וש בי ם יראו בבית?
ד”ר אסנת ספורטה: אני רוצה שהתושבים ידעו את האמת. והם לא
יודעים את האמת.
אורן כהן: אז אחר כך תספרי –
עו”ד איתן צנעני: הם יודעים את האמת מצוין.
אורן כהן: את מה שאת מכירה.
עו”ד איתן צנעני: כל אחד יאמר את האמת שלו, והציבור בבית
ישפוט.
ראש ה עי ר: יש את האמת שלך ויש את האמת שלנו.
אורן כהן: אז תגידי להם, אז בסדר גמור. אני עדיין רוצה
להקשיב.
עו”ד איתן צנעני: את אמרת את האמת שלך, וראש העיר יאמר את האמת שלו.
אורן כהן: אבל אני רוצה להקשיב.
עו”ד איתן צנעני: והציבור ישפוט.
אורן כהן: אז אני רוצה ל הק שיב, הכול בסדר. אני רוצה להקשיב. תני לי להקשיב בבקשה. מאחר ואת אמת

 

אורן כהן מימין עם איתן צנעני משמאל

 

ואחרים זה שקר, אני רוצה להקשיב גם למה שאת
חושבת שזה שקר. די, תני לנו להקשיב.
ד”ר אסנת ספורטה: … להתחבא.
אורן כהן: אנחנו רוצים להקשיב, בינתיים אנחנו לא
מתחבאים, רק מקשיבים.
ראש העיר : אנחנו נמשיך,
אורן כהן: זה הכול.
ראש העיר: טוב שהציבור רואה.
אורן כהן: אני מבקש להקשיב.
עו”ד אהוד יובל לוי: רפי תעבור להצבעה.
ראש העיר: סליחה יובל, אני מדבר ואת לא תפריעי. אבל את לא
תפריעי, ובאמת תתייחסי בצורה מכובדת לכולם.
ד”ר אסנת ספורטה: …
ראש ה עי ר: הקשבנו לך, הקשבנו לדברי הבל שלך.
אורן כהן: אז אחר כך את תגידי להם, אין בעיה.
ראש העיר: בעיקרון –
אורן כהן: אסנת תני לנו להקשיב, זו הבקשה. אסנת, תני לנו
להקשיב בבקשה.
ד”ר אסנת ספורטה: למה?
אורן כהן: תני לנו להקשיב, כן, אני רוצה להקשיב לשטויות.
אנ י רו צה להקשיב לשטויות. את תגידי את מה שאת
רוצה. נכון אני הקשבתי, אבל אני הקשבתי לדברי
החוכמה שלך. אני רוצה עכשיו להקשיב לשטויות,
מה אכפת לך. אני רוצה להקשיב. אז תגידי להם
אחר כך. בבקשה.
דני הרוש: את ד”ר לחינוך –
ד”ר אסנת ספורטה: זו שטיפת מוח.
דני הרוש: את בא מת ד”ר לחינוך? אני שואל אותך שאלה.
ראש העיר: בושה וחרפה.
דני הרוש: אבל את ד”ר לחינוך?
עו”ד איתן צנעני: אז מה את רוצה שראש העיר לא ידבר? אסנת מה את רוצה?
ד”ר אסנת ספורטה: אתם…
דני הרוש: שאלתי שאלה, את ד”ר לחינוך?
עו”ד איתן צנעני: אסנת מה את רוצה ש רא ש העיר –
ד”ר אסנת ספורטה: … נותן לזה יד.
דני הרוש: בעיריית חדרה ככה מתנהגים?
ד”ר אסנת ספורטה: למה אתה נותן לזה יד?
דני הרוש: שאלתי אותך שאלה.
ד”ר אסנת ספורטה: אין לך אחריות, אין לך אחריות –
דני הרוש: את ד”ר לחינוך, אז תיתני לאנשים לדבר.
ד”ר אסנת ס פו רטה: לתושבים של העיר?
דני הרוש: את ד”ר לחינוך, ככה –
ד”ר אסנת ספורטה: אין לך אחריות לתושבים של העיר? אין לך אחריות?
דני הרוש: סליחה, יש לי אחריות –
עו”ד איתן צנעני: אסנת מה את רוצה להציג בהתפרצויות האלה? מה
את רוצה להשיג? שראש העיר לא ידבר? בואי תגידי
מ ה את רוצה להשיג, שראש העיר לא ידבר?
ד”ר אסנת ספורטה: אני רוצה שראש העיר –
דני הרוש: אז תכתבו את זה, תוציאו עוד מודעה.
עו”ד איתן צנעני: כל אחד יאמר בדברו את מה שהוא רוצה.

ספורטה

דני הרוש: … ותוציאי את זה –
עו”ד איתן צנעני: בזמן הדיבור שלך תאמרי את מה שאת רו צה . הוא אומר את האמת, והוא חושב שאת לא אומרת את
האמת. כל אחד יאמר את האמת שלו. ככה אפשר לנהל תרבות? ככה אפשר לנהל דיון? באמת אסנת,
אני שואל אותך.
אורן כהן: אסנת די באמת חאלס. חאלס זה חאלס.
עו”ד איתן צנעני: ככה, אנחנו בסעיף הראשון בדיון, עוד לא התקדמנו.
ד” ר אסנת ספורטה: ככה אי אפשר לנהל דיון.
עו”ד איתן צנעני: בסדר אז בבחירות תאמרי את זה והציבור ישפוט.
אורן כהן: אסנת תני לנו להקשיב. אחר כך את תנהלי את
העיר, תני לנו להקשיב, זה מה שאנחנו רוצים, זה הכול.
ד”ר אסנת ספורטה: … והיא תראה אחרת.
אורן כהן: מצוי ן, ת ני לנו להקשיב.
דני הרוש: אנחנו סומכים עליך שיראה אחרת.
אורן כהן: די! בבקשה.
ראש העיר: טוב אני ממשיך ואני מבקש לא להפריע, כי עצרתם
אותי באמצע הרצף, אני רוצה לחזור אחד אחד.
קודם כל הנושא הראשון שנמצא על סדר היום של
התוכנית, תכנית תחבורתית. ללא תכנית ת חב ור תית
שום פרויקט, שום תכנית לא תצא לדרך. מהתקציב
של הפרויקט בסופו של יום ייכנס תקציב משמעותי
לנושא התחבורה. אנחנו מדברים על ככה: פיתוח
והרחבת כביש 541 ,אנחנו מדברים על חיבורים של
כבישים לשכונה כולה. אנחנו מדברים על דרך
שתחבר את שכונת המוביל, וכשאתמול היי תי
ב שכונת קפלן במפגש תושבים, תושבי השכונה הבינו
שהם מכרו להם פשוט סיפורים. ואמרו להם שכל
התחבורה תעבור דרך שכונת קפלן ודרך רחוב תרי
עשר, מה שלא נכון בכלל. אני אומר את זה פה
לתושבי שכונת קפלן, והיום קיבלתי הודעה מ -3
תושבים שבדקו את מה שאמרתי והפלא ופלא, ראש
ה עי ר תודה רבה ראינו את התוכנית, דיברת אמת.
אז אני שמח שהתושבים היקרים שלנו יודעים את
האמת. אתמול עשו up follow אחרי כל הדברים
שאמרתי. נכנסו לתוכנית ראו אותה, ובאמת אין
כביש שנכנס לתוך תרי עשר, התחבורה בכלל לא
עוברת בקפלן, התחבורה תהיה משיקה לדרך
המוביל. ו לכ ן גם התוכנית הזאת נותנת פתרון של
הבעיות התחבורתיות ההיסטוריות של העיר. דבר
חשוב ביותר, מדובר פה ב -000,2 יחידות דיור
לזוגות צעירים, 000,2 יחידות דיור לזוגות צעירים
תושבי כפר סבא . הדבר השלישי, בתוכנית הזאת
מדובר על 000,1 יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך.
מדוב ר פה על פינוי בינוי שכונת יוספטל. אנחנו גם
פועלים פה בעניין הזה בשורה של מישורים. אחד כל
התשתיות הישנות בעיר יקבלו תוספת של תקציב
שנקרא חדש מול ישן, ואז בעצם על כל יחידת דיור
שתיבנה באזור של התוכנית הותמ”לית, תשתיות
העיר… לכסף. נושא של המט”ש, לא תהיה תכנ ית
ו לא מט”ש. לא רק זה שבתוכנית הגדולה המט”ש
אמור להתבטל ולהתחבר בכלל לשפד”ן ולמט”ש
רעננה. חלק מהתוכנית הזאת מדברת על תכנון של
מט”ש באזור רעננה, וכל קווי הביוב שיגיעו מאזור
צפון כפר סבא יתחברו למט”ש ברעננה. התוכנית
לוקחת בחשבון, ואי אפשר לא לקחת בחשבון את
ה נו שא של מי השפכים. זה לא הגיוני. הרי לא נבנה
יחידות דיור כשהמט”ש שנמצא בהוד השרון,
המט”ש כפר סבא -הוד השרון הוא נמצא כבר במצב
שהוא באמת יגביל את ההתפתחות של 2 הערים, לא
רק של כפר סבא אלא גם של הוד השרון. אז גם
הנושא של המט”ש –

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס